søndag 24. januar 2010

2010`s Holiday # 1

Dubai Cruise 22.02.10-01.03.10
Dubai, UAE
Muscat, Oman
Fujairah, UAE
Abu Dhabi
Mina Sulmain, Bahrain
Dubai, UAE